Chrysina strasseni
Location: Costa Rica

Size:2.5 cm
A300281.jpg (34854 bytes)

BACK