Chrysina karshi
Location: Guatemala

Size:2.7 cm
SR240.jpg (76766 bytes)
SR264.jpg (35824 bytes)

BACK