Chrysina gloriosa
Location: USA

Size:2.6 cm
SR229.jpg (31162 bytes)
SR222.jpg (36667 bytes)

BACK