Chrysina beyeri
Location: USA

Size:2.4 cm
SR232.jpg (22656 bytes)
SR227.jpg (29574 bytes)

BACK